Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

ВЕЩНО ПРАВО - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

  • Анализ на собствеността. Пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
  • Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на недвижим имот;
  • Пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради;
  • Консултации по договори за поддръжка и управление на недвижими имоти;
  • Етажна собственост – организиране на общи събрания на етажната собственост, представителство на собственици, консултации и съдействие при създаване на сдружения на собствениците, представителство пред общинската администрация, процесуално представителство във връзка с неизпълнение на решения на етажната собственост, както и при искове за отмяна на незаконни решения на общото събрание на етажната собственост.
  • Процесуално представителство по дела от вещноправен характер. Спорове за собствеността, делби, наличие на ограничени вещни права искове за собственост. Съдебни производства за връщане на платени суми, разваляне на договори и сключване на окончателен договор.
  • Правни консултации във връзка със строителния процес – изисквания и процедури. Консултации, изготвяне, преговори, представителство при сключване на договори между участниците в строителството – възложители, строители, проектанти, консултанти.
  • Представителство пред общинската администрация при промяна на предназначението на земя и урегулиране на земеделски имоти.
  • Представителство пред банки във връзка с финансиране на инвестиционен проект.