Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

  • Изготвяне на цялостни правни анализи на търговски дружества; Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества.
  • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие, както и на дружества със специална инвестиционна цел, неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел и др.; Преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне; Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата; Обявяване на годишни финансови отчети и други актове в Търговския регистър; Учредяване и регистрация на клонове на дружества.
  • Правна и данъчна консултация при прехвърляне на дружествени дялове и изкупуване на участие в дружество.
  • Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.
  • Консултации, предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително на събрания на кредиторите; Изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.
  • Консултации, изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки - покупко-продажба, наем, дарение, замяна, заем, договор за изработка, дистрибуторски, комисионен, спедиционен договор, договори за превоз, договор за строителство, договор за доставка, за посредничество, договор за търговско представителство, договор за франчайзинг, ценни книги, договор за лизинг, договор за кредит и др. Нищожност и унищожаемост на договор; Сделки с търговски предприятия.
  • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд при воденето на граждански дела - в областта на търговското, облигационното, банковото, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право; Водене на отменителни искове.
  • Устни и писмени консултации, представителство и участие в преговори, във връзка със сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори; Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, развалянето и прекратяването на договори.
  • Съдебно и извънсъдебно събиране на просрочени задължение;. Представителство и съдействие при събиране на изискуеми вземания; Цесия, встъпване в дълг, заместване в изпълнение и др.
  • Уреждане на междуфирмени отношения. Средства за защита при трансгранични сделки; Капиталови имуществени транзакции.