Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

ДАНЪЧНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 

 

  • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Процедури по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди;
  • Консултации, изготвяне на документи и представителство в процедури по издаване на индивидуални административни актове. Процедури по ЗУТ, вкл. обжалване на ПУП, издаване на разрешителни за строеж, узаконяване на незаконни строежи, удостоверение за търпимост и др.;
  • . Представителство по данъчни и административни дела, свързани с незаконосъобразно определяне на данъчни и административни задължения на физически и юридически лица.
  • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред, включително ревизионни актове и други актове на органите по приходите, наказателни постановление, актове за налагане на принудителни административни мерки, атове за установяване на административни нарушения и др. по административен и съдебен ред;
  • Консултации и представителство при участие в процедури по възлагане на обществени поръчки. Съдействие при набавяне и окомплектоване на необходимата документация. Обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията и съд.
  • Международна правна помощ по въпросите на данъчната регистрация и данъчното планиране, вкл. данъчно планиране при учредяване на търговски дружества, данъчно планиране при сливания и придобивания, правни консултации за избягване на двойно данъчно облагане, международно данъчно планиране, консултации за правилен режим на ДДС и акцизите,  данъчна регистрация и др.