Facebook icon Google icon Twitter icon
BG | EN | RU | DE | FR

БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 

 

  • Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други; Защита при неравноправни клаузи.
  • Процесуално представителство на банки по дела, касаещи банкови операции и сделки.
  • Правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане;
  • Процесуално представителство при настъпване на застрахователни събития.